Jelen Jogi Nyilatkozat kiterjed a https://tamasbrandt.hu domain név oldalára és az említett oldalon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra. A Jogi Nyilatkozat érvényes 2016. január 1-től visszavonásig. Brandt Tamás (Brandt Tamás Fotográfus) fenntartja magának a jogot a Jogi Nyilatkozat előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

A honlap üzemeltetője
Név: Brandt Tamás
Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Bottyán-hegyi lakótelep 9. 2/10
Képviseli: Brandt Tamás
Adóazonosító: 79271370-1-37
Domain regisztrátor és a honlap tartalmáért felelős személy: Brandt Tamás
E-mail cím: info@tamasbrandt.hu
Telefonszám: +36-30-845-0712


Szerzői jogok
A honlap és a honlapon található fényképek (továbbiakban: Művek) szerzője (továbbiakban: Szerző): Brandt Tamás (Brandt Tamás Fotográfus). Ezek az anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak, jogtulajdonos Brandt Tamás (Brandt Tamás Fotográfus). A termékről tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó portálokra feltölteni saját hasonló terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján. A termék megrendelésével a megrendelő nem jogosult a terméket továbbértékesíteni. Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, visszaélés, továbbértékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult a termék mindenkori teljes árának 200 (kettőszáz)-szeresét tartozik azonnali hatállyal megfizetni a Jogtulajdonosnak. A Művek teljes szöveges és grafikus tartalma együtt és részleteiben is, szerzői jogi védelem alatt áll (1999. évi LXXVI. tv. alapján). A Művekhez tartozó valamennyi jog a Szerző által fenntartott. A Művek nem módosíthatók, nem dolgozhatók át és nem készíthető belőlük más mű (származékos mű), illetve más művel nem kapcsolhatók össze. A Művek kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos. A Művekből idézni csak a szerző és a forrás pontos megjelölésével és a Szerző írásos engedélyével lehet. A jelen nyilatkozatban írt felhasználási rendelkezéseket megsértők polgári és büntető jogi felelősséggel tartoznak.

Adatgyűjtés​
Brandt Tamás (Brandt Tamás Fotográfus) tájékoztatja az oldal látogatóit, hogy a honlap "Kapcsolat" nevű pontján történik információgyűjtés. A szolgáltatás megrendeléséhez, igénybevételéhez un. árajánlatkérés szükséges, amely bizonyos személyes adatok megadásával járhat. Brandt Tamás (Brandt Tamás Fotográfus) ezeket az adatokat kizárólag a látogató által igényelt árajánlat és/vagy a szolgáltatás teljesítéséhez használja fel.

Adatvédelem
A szolgáltató a személyes adatokat kizárólag a beérkező levelek válaszadására használja fel, semmilyen egyéb marketing célra, hírlevél küldésre nem tárolja. A honlap üzemeltetője minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az ügyfél személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Az adatok harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.

Linkek
A honlapon a Brandt Tamás Fotográfus facebook oldal ( www.facebook.com/tamasbrandt ) , instagram oldal  ( www.instagram.com/tamasbrandt ) linkje található, melyre az itt megadott általános szerződési feltételek az irányadóak.

Adatvédelemi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://www.naih.hu


Egyéb rendelkezések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adok tájékoztatást.
Tájékoztatom ügyfeleimet, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
A szolgáltató a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Back to Top